Select Page

ŠOLSKA MALICA

V šolskem letu 2023/2024 je za dijake organizirana prehrana v jedilnici Ekonomske šole Murska Sobota. Malico priprava Center v šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠODD) Murska Sobota. Dijaki imajo na voljo mesni ali vegeterijanski menu.


ORGAN. ŠOLSKE PREHRANE:
Nataša Pucko
URADNE URE: četrtek od 7:30 do 9:30

OBVESTILA

Dijake in njihove starše obveščamo, da je skladno z Zakonom o šolski prehrani minister s sklepom določil novo ceno malice, ki v šolskem letu 2023/2024 znaša 3,60 € na dan pouka.

Dijaki, ki ste upravičeni do 40 % subvencije, boste plačevali 2,16 €.

Dijaki, ki ste upravičeni do 70 % subvencije, pa boste plačevali 1,08 €.

Nova cena začne veljati s 1. septembrom 2023.

Dodatna subvencija šolske prehrane

S 1. februarjem 2013 se je  začel uporabljati nov zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1).V skladu s 25. členom zakona se je spremenila meja dohodkov in postopek za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico.

Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:

  •    do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v višini cene malice;
  •    nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija v višini 70 % cene malice;
  •    nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija v višini 40 % cene malice.

Odjava malice

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi šolske dejavnosti
Če je dijak odsoten od pouka zaradi šolske dejavnosti (npr. ekskurzije, športni dnevi, šolska tekmovanja itd.) dijakom in staršem ni potrebno odjavljati malice. V času takšne odsotnosti je praviloma za dijake zagotovljena malica, razen v primerih, ko so dijaki na to prej opozorjeni in si morajo malico priskrbeti sami.

Odjava za čas odsotnosti od pouka zaradi osebnih razlogov
Ko je dijak odsoten od pouka zaradi osebnih razlogov (npr. bolezen, družinske obveznosti itd.), se malica odjavlja na naslednji način:

a) dijaki s subvencijo:
Če je spletna odjava v programu Lopolis opravljena pravočasno (do 08.00 predhodnega dne), plačilo ni potrebno. Če je odjava opravljena do 8.00 tekočega dne (zaradi objektivnih razlogov – nenadne bolezni ali drugih nepredvidljivih dogodkov), bo stroške prehrane krilo ministrstvo.

b) dijaki brez subvencije:
Če je spletna odjava v programu Lopolis opravljena pravočasno (do 08.00 tekočega dne ), plačilo malice ni potrebno. Če prehrana ni odjavljena in hkrati prevzem malice ni evidentiran, morate strošek za malico poravnati starši.

Trajna odjava-PREKLIC od malice se opravi v tajništvu šole s pisno izjavo staršev, ki jo najdete v meniju DIJAKI/MALICA/Vloge in dokumenti.
 

Plačilo malice

Način plačila malice ostaja enak – s plačilom položnice za nazaj. Ker se tudi v šoli srečujemo s finančnimi težavami, bomo prisiljeni v primeru neplačil dijaka odjaviti od malice do poplačila zaostalih obveznosti. Šola nima sredstev, da bi jih zalagala za plačilo malice.

Dostopnost