Select Page

DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

Informacije na teh podstraneh so v prvi vrsti namenjene dijakom, ki so evidentirani in identificirani kot nadarjeni dijaki.

Vabimo pa tudi ostale, ki imate voljo in interes, da se pridružite aktivnostim na šoli oziroma vabilom in dogajanju na zunanjih ustanovah.

KDO JE NADARJEN?

Nadarjen, sposoben, talentiran, ustvarjalen  so besede, ki jih pogosto uporabljamo v pedagoški praksi (v šolskem konceptu so ti pojmi tudi opredeljeni)

Gardner (1993, po Woolfolk 2002) med inteligentnostjo in nadarjenostjo ne dela velikih razlik.
Dr. Roberta Renzulli in dr. Sally Reis (1991, po Woolfolk 2002) pa sta definirala nadarjenost kot kombinacijo:
–    nadpovprečne splošne  sposobnosti,
–    visoke ravni ustvarjalnosti in
–    visoke ravni predanosti nalogi.

Na Ekonomski šoli Murska Sobota smo za izhodišče koncepta izbrali definicijo dr. Roberta Renzullija in dr. Sally Reis.

Delo z nadarjenimi dijaki bo potekalo po naslednjih načelih:

•    vsak dijak ima močna področja, zato bomo v šoli težili k sistematičnemu delu z vsemi dijaki v smeri odkrivanja in razvijanja njihovih talentov

•    dijak je v proces prepoznavanja, identifikacije, razvijanja lastnih talentov in evalvacije dosežkov aktivno vključen, izhajamo iz njegovih potreb, interesov in prostovoljne izbire

•    vsak posameznik je odgovoren za lasten razvoj, še posebno za razvoj svojih talentov in socialno vključenost ter načrtovanje kariere

•    med vsemi udeleženimi v procesu dela in odkrivanja nadarjenih mora biti vzpostavljeno dobro medsebojno obveščanje, to je poznavanje teoretičnih izhodišč o nadarjenosti ter dostopnost informacije o možnostih za razvijanje talentov v šoli in družbi

Dostopnost