Select Page

Šolski sklad

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA za leto 2020/2021

Šolski sklad vodi Upravni odbor v sestavi:
Cvetka Gomboc Alt, predsednica
Člani: Marija Svetec, Tanja Kutoš, mag. Betina Podgajski, Nives Cajnko, Sabina Seme

Namen ustanovitve šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, daril in drugih virov za financiranje naslednjih dejavnosti:

  • nakup nadstandardne opreme,
  • razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč socialno šibkim dijakom,
  • izdajanje publikacije šole,
  • dejavnosti posameznega letnika ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za točno določen namen po sprejetem programu.

K donatorstvu bomo povabili občine na območju pomurske regije, trgovske centre in druga obrtna in storitvena podjetja v Murski Soboti in okolici.

Pričakujemo tudi prostovoljne prispevke staršev v višini 25 na leto, plačilo v enkratnem znesku, položnice bodo razredniki razdelili v mesecu januarju 2021. Starši bodo o tem podrobno obveščeni na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru.

Na svoji 1. seji, ki bo v mesecu oktobru 2020 bo Upravni odbor Šolskega sklada obravnaval predlog programa dela šolskega sklada, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Predlog programa mora potrditi Svet šole Ekonomske šole Murska Sobota in Svet staršev.

Plan porabe in pridobivanja sredstev šolskega sklada za leto 2021:

Cvetka Gomboc Alt, predsednica UOŠS

b

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Dostopnost