Select Page

POSKUS V GIMNAZIJI

PROJEKT »POSKUS V GIMNAZIJI«

V okviru Posodobitve kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah, je Ekonomska šola Murska Sobota v šolskem letu 2010/2011 kot ena izmed osemnajstih gimnazij iz cele Slovenije pristopila k izvajanju projekta Poskus v gimnaziji.

V poskus so vključeni dijaki Ekonomske gimnazije prvih (leto vpisa 2011/2012) in drugih letnikov (leto vpisa 2011/2012).

Elementi poskusa v gimnaziji so:

  • IZBIRNOST RAVNI ZAHTEVNOSTI
  • FLEKSIBILNOST

Pri izbirnosti ravni zahtevnosti se vsi dijaki teh oddelkov pri pouku tujih jezikov delijo na dve skupini:

  • na osnovno raven
  • na poudarjeno raven. 

Prav tako obstaja možnost delitve dijakov na enake ravni pri pouku matematike.

V okviru matematike dijakom nudimo tudi individualizacijo in diferenciacijo na različnih ravneh zahtevnosti v povezavi z didaktičnimi pristopi.
Namen ravni je izenačiti predznanje na osnovni ravni ter poglobiti in nadgraditi znanje pri poudarjeni ravni.

Prav tako je prednost delitve na skupine boljše sodelovanje na relaciji dijak-učitelj in dijak-dijak. Učitelji se dijakom lahko še bolj posvetijo in jim pomagajo pri premagovanju učnih ovir ter poglabljanju znanja in širitvi besednega zaklada.

Namen poudarjene ravni je tudi lažja odločitev dijaka za opravljanje maturitetnega izpita iz tujega jezika in matematike na  višji ravni.

Pri dijakih 2. a in 2. b se izvaja »Akcijski načrt uvajanja sprememb v vrednotenju znanja«.

V ta namen vodijo dijaki portfolio oz. projektno mapo dijaka, kjer zbirajo dokazila s formalnih in neformalnih izobraževanj v času šolanja.

 

Šolski projektni tim – poskus v gimnaziji
Ime Priimek Funkcija
Karina KRESLIN PETKOVIČ vodja ŠRT
Milena ZAVEC namestnica vodje ŠPT
Erna VÖRÖŠ članica
Metka mag. GELT članica
Simona mag. ŠAVORA članica
Darko PETRIJAN član
Dostopnost