Select Page

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Vrsta izobraževanja: srednje splošno izobraževanje
Stopnja izobraževanja: V.
Trajanje izobraževanja: 4 leta

Dokončanje izobraževanja: splošna matura

Ekonomska gimnazija je strokovna gimnazija, ki pripravlja dijake za nadaljevanje izobraževanja. Poleg splošnih znanj omogoča pridobivanje temeljnih ekonomsko-poslovnih znanj, razvijanje organizacij-sko-vodstvenih sposobnosti, individualnega in timskega dela.

Dijakom daje možnost izbire med družboslovnimi predmeti (sociologija, psihologija, filozofija) in naravoslovnimi predmeti (biologija, kemija, fizika), temeljna ekonomsko-poslovna znanja pa si dijaki pridobivajo pri dveh strokovnih predmetih: ekonomija in podjetništvo.

PREDMETNIK

** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov, skladno z interesi dijakov, ponudi najmanj dva predmeta.
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov, skladno z interesi dijakov, ponudi dva predmeta.
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.
Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so:

  • obvezni štiriletni maturitetni predmet ekonomija,
  • obvezni predmet podjetništvo in
  • obvezni izbirni predmeti z vajami in uporabo informacijske tehnologije ter neobvezni izbirni predmet po izbiri šole.

    Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:
· v 3. letniku v obsegu 70 ur in
· v 4. letniku v obsegu 35 ur.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA
Za dokončanje izobraževanja mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh obveznih in izbirnih predmetih ter mora opraviti
obvezne izbirne vsebine po programu. 
 
 

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo.
Splošna matura obsega obvezni in izbirni del.
Obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz matematike,
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika.

Izbirni del:

  • dva predmeta po izbiri dijaka.
MOŽNOSTI ZAPOSLITVE IN NADALJEVANJA ŠTUDIJA

Po opravljeni splošni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih, visokošolskih strokovnih študijskih programih in univerzitetnih študijskih programih.

Če si želi pridobiti poklic, se lahko vpiše v program ekonomski tehnik – poklicni tečaj, in si v enem letu pridobi poklic ekonomski tehnik.

KAJ NUDI ŠOLA:

Z

raziskovanje in ustvarjanje

Z

mednarodno izmenjavo dijakov

Z

dodatne vsebine za nadarjene dijake

Z

znanje in kompetence za nadaljnji študij ali opodjetniško pot

Z

dodatne dejavnosti za dijake športnike

Z

inovativno medpredmetno in timsko poučevanje

Dostopnost