Select Page

Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

 • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
 • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
 • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.
Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Informacije o projektu

Konzorcijski partnerji

Partnerji projekta

V izvajanje programa je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti. Zaposlenim v VIZ-ih, ki ne bodo vključeni  v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

Novice o sodelovanju v projektu

Novice o sodelovanju v projektu

 • Opravili smo samoevalacijo z spletnim orodjem Selfie,
 • PT je pripravil digitalno stategijo Ekonomske šole Murska Sobota,
 • Objavili smo digitalno strategijo Ekonomske šole Murska Sobota,
 • Naši učitelji se usposabljajo na Arnesovih izobraževanjih:

https://projekt-ddk.si/

Objavili smo digitalno strategijo naše šole na spletnem naslovu: https://www.ekonomska-ms.si/dvig-digitalne-kompetentnosti/

Izpeljali smo delavnice mreženja:

 • delavnica SELFIE za kolektiv, aktivna udeležba na delavnici
 • nadgradnja digitalne strategije VIZ in določitev prioritet znotraj posameznih aktivov,
 • delavnica za šifriranje USB ključa in dostop do mape s certifikatom ter izvoz certifikata,
 • Outlook,
 • elektronska pošta in varnost, seznanitev z informacijskimi mesti in kontaktnimi ustanovami v primeru vdorov,
 • predstavitev interaktivni zaslon.
 • predstavitev primerov praks iz tedna digitalnega izobraževanja.

 

Zaposleni se izobražujejo na temo ” Moja digitalna identiteta”1/4 kolektiva in enako 1/4 kolektiva  na temo “Varna raba interneta in naprav”. Vse podrobnosti o omenjenih izobraževanjih so dosegljive na naslednjem spletnem naslovu:

Dvig digitalnih kompetenc | Dvig digitalnih kompetenc (arnes.si)

V drugi polovici projekta se načrtujejo naslednje aktivnosti:

– udeležbo članov ožjega tima na seminarjih za dvig digitalne kompetentnosti na 6 področjih iz okvirja DigCompEdu,

– delavnice mreženja kolektiva,

– izobraževanja za varno in odgovorno rabo interneta,

– delavnice za izvedbo samorefleksije z orodjem SELFIE (april-maj) ter izvedba in oddaja samorefleksije ob koncu pouka v spletno učilnico [4] (maj-junij),

– dopolnitev digitalnih strategij in oddaja v spletno učilnico [4] (najkasneje do 24.6.2023)- udeležba na zaključni konferenci projekta (Ljubljana, 30.8.2023),

Člani tima DDK  čestitamo vsem zaposlenim za dosedanje opravljeno delo!

 

Renata Ivanič

Dostopnost